Home / Articles Posted by Banyapon Poolsawas (Page 30)

มีโอกาศจัดทริปของ ศิษย์เกก่า รุ่นน้อง รุ่นพี่ รุ่นแก่ และ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปศึกษาระบบนิเวศวิทยาของทะเล และเรียนรู้ถึงความเสี่ยงของการ สูญพันธ์ของสัตว์ทะเล