ReviewTravels

เที่ยวเมืองมรดกโลกสุโขทัย Sukhothai, World Heritage

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Sukhothai, World Heritage เสน่ห์เมืองประวัติศาสตร์มรดกโลก ที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกของไทย

ข้อมูลบันทึกการเดินทางช่วงลงไปพัฒนาแอปพลิเคชัน AR Smart Heritage ของกรมศิลปากร

จังหวัดสุโขทัยนับว่าเป็นแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันดี จนกระทั่งในปี พ.ศ.2534 ได้รับการยกย่องให้ สุโขทัยเป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกับอุทยานอีกแห่งนั่นคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและ เมืองบริวารคืออุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ด้วยความรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรม สุโขทัยมีความน่าสนใจในประเด็นต่าง ๆ มากมายทั้งเรื่อง ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม สังคมชนชาติ สถาปัตยกรรม งานศิลปต่างๆ โดยความงดงามของเมืองมรดกโลกสุโขทัยเราสามารถเลือกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวรับชมความงามได้แบบวันเดียว (One Day Trip) หรือหลายวันได้อย่างครบถ้วนได้แล้วแต่เราจะวางแผน

หลักศิลาจารึกที่ ๑ ได้บันทึกไว้ว่า “เมื่อชั่วพ่อขุนรามค้าแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลาในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบใน ไพร่ลู่ทาง เพื่อจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้า ม้าค้า ใครจักใคร่ค้า เงินค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส”

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากเมืองมรดกโลกสุโขทัยสู่เมืองบริวาร

เมืองบริวารที่ว่านั้นก็จะประกอบไปด้วย เมืองศรีสัชนาลัย, กำแพงเพชร และ พิษณุโลก เพราะนอกจากเมืองมรดกโลกสุโขทัยที่นับว่าเป็นเมืองหลักในการเดินทางแล้ว เมืองบริวารโดยรอบอย่าง 3 เมืองที่ว่านั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมอย่างเมืองกําแพงเพชร หรือศรีสัชนาลัย เมืองที่ขึ้นชื่อด้วยศิลปวัฒนธรรมหลากยุคอย่าง พิษณุโลกเองก็มีความงดงามน่าสนใจไม่แพ้กัน

สุโขทัยเป็นดินแดนที่เคยเป็นรัฐโบราณที่สําคัญแห่งหนึ่งในอดีต ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ํายม เป็นชุมชนโบราณตั้งแต่ยุคเหล็กช่วงปลายของยุค ในพุทธศตวรรษที่ 18 สุโขทัยมีฐานะสถานีการค้าของละโว้ที่นับว่าเป็นรัฐรูปแบบหนึ่งในขณะนั้น จนกระทั่งพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ได้ร่วมกันกระทําการยึดอํานาจจากชนชาติขอมสบาดโขลญลําพง ทำการสถาปนาเอกราช จนสุโขทัยได้กลายเป็นรัฐอิสระในครานั้น

ราวปี 1800 สุโขทัยมีพัฒนาการและรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ทั้งความรุ่งเรื่องทางด้านศิลปะ การค้า และศาสนา จนกระทั่งเกิดความตกต่ำในช่วงหลังของยุครุ่งเรื่อง ประสบปัญหาทั้งจากภายนอกและภายใน เมื่องอาณาจักรอยุธยามีความรุ่งเรืองมากกว่า จนกระทั่งภายหลังสุโขทันถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ในปี พ.ศ.2534 สุโขทัยได้รับการประกาศ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในชื่อ อุทยานประวัติศําสตร์สุโขทัย ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร อันเป็นกลุ่มสถานที่มรดกโลก ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงร่องรอยอารยธรรมโบราณอันเป็นเสน่ห์ทรงคุณค่า และงดงามของอดีต มรดกจากอาณาจักรสุโขทัยที่ครั้งหนึ่งเลยยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย

สถานที่น่าสนใจ เที่ยวได้ในหนึ่งวัน

วัดพระพายหลวง : ชมปรางค์สามองค์ ก่อด้วยศิลาแลงและฉาบด้วยปูนปั้น รูปแบบ ศิลปะแบบบายน (พ.ศ.1720-1780) ศิลปะแบบนี้มีลักษณะที่พิเศษ ได้แก่ มีภาพจำหลักที่ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ภาพของชีวิตทั่วๆไป ภาพตำนานหลากหลายของเทพเจ้า และสัตว์ในตำนาน

 

วัดศรีชุม : เป็นจุดที่เรียกได้ว่าถ้าไม่ได้มา แปลว่ามาไม่ถึงสุโขทัย เราสามารถชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระปูนปั้นปางมารวิชัย “พระอจนะ” สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งมีเรื่องราวเล่าขาน กันมาว่าเป็น “พระพูดได้”

 

วัดสะพานหิน และวัดเขาพระบาทน้อย : สักกําระพระอัฏฐารศ พระพุทธรูปปางประทานอภัย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถชมทัศนียภาพได้โดยรอบ เชื่อมไปยังวัดเขาพระบาทน้อย กับซากฐานเจดีย์ขนาดมโหฬารที่นึกภาพไม่ออกว่าหากยังมีอยู่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหน ในช่วงเดือน ตุลาคมจะมีประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่พระสงฆ์จะทำพิธี และเดินจากเขาที่วัดสะพานหินลงมาตักบาตร เป็นภาพที่หายากเพราะ 1 ปีมีครั้งเดียว

เขื่อนดินสรีดภงค์ : อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ต้นทางของระบบชลประทานที่ไหลมาหล่อเลี้ยงเมือง โบราณสุโขทัย

วัดมหาธาตุ : ชมพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่ม ข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัวตูม) ศิลปะแบบ สุโขทัยแท้ ใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มาไม่ได้เข้าไปชมแปลว่ามาไม่ถึงที่นี่

วัดศรีสวาย : วัดที่จำลอง เขาพระสุเมรุ กับสถาปัตยกรรมเก่าเเก่และงดงาม ของพระปรางค์สามยอดศิลปกรรม ที่สร้างขึ้นด้วยช่างชาวขอม เทวสถานโบราณสำหรับพิธีกรรมก่อนเปลี่ยนเป็นวัดในยุคการเปลี่ยนผ่านเริ่มนับถือพระพุทธศาสนา

สถานที่ทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ก็ยังมีความน่าสนใจหากมีเวลา วัดช้างล้อม วัดตระพังเงิน วัดตระพังทองหลาง เพราะเวลา 1 วันหากไม่เสียเวลามากไป สามารถใช้เส้นทางจักรยาน เดินทางไปมาได้สบายๆ ไว้ทริปต่อไปจะพาไปศึกษาเส้นทางของสุโขทัยกับเมืองบริวารอีกแห่งนั่นคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พบกัน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์มหาวิทยาลัยสายไอที แต่ชอบเสพศิลป ชอบดูหนัง เรียกว่าเนิร์ดหนังก็ได้ ชอบ ท่องเที่ยว ชมงานศิลปะ และอ่านหนังสือ เขียน Blog เว็บนี้เขียนมาตั้งแต่อายุ 22 เมื่อก่อนเดินทางบ่อยมากตอนนี้นั่งดูหนังแล้วมารีวิวแบบ critics movie แทน

Related Articles

Back to top button
Close

เราตรวจพบ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ

รายได้หนึ่งของเว็บไซต์คือ โฆษณา ของ Google ยังไงขอความกรุณาผู้อ่านทุกท่าน ปิด AdBlock บนบราวเซอร์ของท่าน เพื่อช่วยเหลือผู้เขียนด้วนะครับ :) ขอบคุณครับ