Home / Posts Tagged "cassandra s dream"

[คำเตือนมีการเปิดเผยเนื้อหาของเรื่อง] ส่วนตัวแล้วผมเองเป็นคนที่ชื่นชมในผลงานของ Woody Allen ที่เล่าเรื่องแปลกๆ บนความเป็นจริงแบบแสบทรวง ภาพยนตรื Cassandra’s Dream เองก็เป็นหนึ่งในความแสบนั้น