Home / Posts Tagged "django unchained"

ภาพยนตร์ DJANGO UNCHAINED ถือเป็นผลงานที่น่าจะขึ้นหิ้งของผู้กำกับ Quentin Tarantino ที่เลือกในการถอดถอนภาพลักษณ์ DJANGO ในเวอร์ชันเก่าๆออกไปแล้วตีความใหม่หมดยกขวด