Home / Posts Tagged "Flatliners"

Flatliners เรื่องราวของนักศึกษาแพทย์ 4 คนที่วิจัยเกี่ยวกับความตาย NDE โดยการทดลองงานวิจัยด้วยการเป็นคนตายชั่วคราวเพื่อการศึกษา จนต้องพบกับกฏแห่งกรรมที่ก่อ

POST TAGS: