Home / Posts Tagged "Hiroshima Mon Amour"

ภาพยนตร์คลาสสิคเรื่อง Hiroshima mon amour หรือ Hiroshima, My Love นั้นเป็นงานศิลป์เชิงวิพากษ์อีกเรื่องที่ถูกหยิบยกมาพูดในเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผ่านความรักที่คลุมเครือ

POST TAGS: