Home / Posts Tagged "The Godfather"

ภาพยนตร์ The Godfather ถือเป็นอีกผลงานระดับคลาสสิค Francis Ford Coppola ที่จะพาเราได้ซึมซับเรื่องราวของมาเฟีย หรือผู้ทรงอิทธิพลผ่านการเล่าเรื่องที่น่าติดตาม

POST TAGS: