Home / Posts Tagged "The Lunchbox"

ภายนตร์ The Lunchbox เป็นเรื่องชายกลางคนที่เปล่าเปลี่ยวตัวคนเดียว ได้รับปิ่นโตอาหารกลางวันจากแม่บ้านที่ไม่รู้จักกันด้วยความบังเอิญ จนกลายเป็นการค้นพบบางสิ่ง

POST TAGS: