Home / Posts Tagged "Uzak"

Uzak หรือชื่อภาษาอังกฤษ Distant ภาพยนตร์จากประเทศตุรกีถ่ายทอดเรื่องราวความเหงาของช่างถ่ายภาพและญาติสนิทที่มาเผชิญความโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่ด้วยกัน

POST TAGS: